فهرست

تولید هماهنگ¬های بالا و بررسی احتمال یونیزاسیون برای اتم هیدروژن در میدان افزایشی پلاسمونیک

نشریه: زمستان ۱۳۹۴ - مقاله 4   صفحات :  139 تا 144کد مقاله:
nm-172

مولفین:
رضا آقبلاغی: دانشگاه بناب - دانشکده اپتیک و لیزر
رضا آقبلاغی: دانشگاه بناب - فوتونیک
مصطفی صحرایی: دانشگاه تبریز - پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
سهیلا مجیدی: دانشگاه بناب - دانشکده اپتیک و لیزر
ندا انوری: دانشگاه بناب - فوتونیک


چکیده مقاله:

در این مقاله، تولید هماهنگ های مرتبه بالا و احتمال یونیزاسیون در دو میدان الکتریکی همگن لیزری و میدان الکتریکی غیرهمگن افزایشی پلاسمونیک برای گاز هیدروژن بررسی شده است، که میدان پلاسمونیک ناشی از برخورد باریکه پرشدت لیزری با نانوساختار فلزی است. برای مطالعه تولید هماهنگ های مرتبه بالا از مدل توسعه یافته نیمه کلاسیکی برای میدان های اپتیکی قوی و برای احتمال یونیزاسیون از روش ADK استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می دهد که بکارگیری میدان افزایشی پلاسمونیک باعث افزایش هماهنگ ناحیه قطع می شود که افزایش ناحیه قطع سبب می شود پالس آتوثانیه تولیدشده کوتاهتر شود.


Article's English abstract:

In this paper, high-harmonic generation and ionization probability is investigated in both laser homogeneity electric field and plasmonic inhomogeneity field enhancement for a hydrogen gas. The plasmonic electric field caused by the collision intense beams of laser with metallic nanostructures. To study high¬-harmonic generation is used the semi-classical model using the strong-field approximation. Ionization probability is investigated by ADK method. The results of the model indicate that the harmonic cutoff increase because of the plasmonic field enhancement and shorter attosecond pulses can be obtained.


کلید واژگان:
تولید هارمونیک های مرتبه بالا، احتمال یونیزاسیون، میدان پلاسمونیک،نانوساختار فلزی.

English Keywords:
High-order harmonic generation, ionization probability, Plasmonic field, metallic nanostructures

منابع:

English References:
[1] P. Corkum and F. Kraus; "Attosecond science"; nature Physics3 381 (2007). [2] F. Kransz and M. Avanev. "Reviews of Modern Physics", 81 163 (2009). [3] D.Hongchuan, W.Huiqiao "Isolated attosecond Pulse Generation using two color laser", 063813 (2010). [4] G.T.Zhang, J.Wu.C.L.Xia and X. Shen "Enhanced high-order harmonics and on isolated short attosecond pulse generation by using two color laser and an extreme-ultraviolet attosecond pulse", Phys. Rev A 80, 055404 (2009). [5] P. Corkum, "Plasma Perspective on strong field multiphoton ionization", 1994 (1993). [6] B.bing, L.Xiao,P.ming, "High-order harmonic generation in the presence of static electic field", (1997). [7] Bruno E Schmidt, Andrew D Shiner, Mathieu Gigu`ere, “High harmonic generation with long-wavelength few-cycle laser pulses", Phys. (2012). [8]I.-Y. Park, S. Kim. J. Choi, D.-H. L. Y.-J. Kim, M. F. Kling, M. I. Stockman. And S.-W. Kim, "Exchange-coupled magnetic nanoparticles for efficient heat induction" Nat. Phot. 5 677 (2011). [9] A. Husakou, S.-J. Im, and J. Herrmann, " Theory of plasmon-enhanced high-order harmonic generation", Phys. Rev. A 83, 043839 (2011). [10] S¨u?mann F and Kling M F, “Attosecond measurement of petahertz plasmonic near-fields”, Proc. of SPIE 8096 80961C, (2011). [11] Z. Chang, "Fundamentals of Attosecond Optics", (2011). [12] I. Yavuz, E. A. Bleda, Z. Altun, and T. Topcu, "Generation of a broadband xuv continuum in the high-order harmonic generation", Phys. Rev. A 85, 013416, (2012). [13] M. F. Ciappina, J. Biegert. R. Quidant, and M. Lewenstein, “High order harmonic generation in noble gases using plasmonic field enhancement", Phys. Rev. A 85 (2012) 033828.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2481
تعداد دریافت فایل مقاله : 50