فهرست

تهیه ی غشاهای کامپوزیتی PEBA بر روی پایههای نانوفیلتر پلیمری برای جداسازی گازهای اسیدی

نشریه: تابستان1393 - مقاله 8   صفحات :  129 تا 135مولفین:
علی قائدنیان جهرمی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز - مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار
علی اکبر بابالو: دانشگاه صنعتی سهند تبریز - مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار


چکیده مقاله:

فرایندهای غشایی یکی از فرایندهایی است که در حذف گازهای اسیدی نظیر CO2کاربرد دارند. در این تحقیق نیز از غشای کامپوزیتی چند لایه به دلیل بالاتر بودن گذردهی این نوع غشاهابرای جداسازی CO2 استفاده گردید. برای ساخت غشای کامپوزیتی از پایههای تجاری نانوفیلتر و کوپلیمر PEBA به دلیل کارایی مناسب آن در جداسازی گازهای اسیدی به عنوان لایهی انتخابگر استفاده گردید. تاثیر مورفولوژی سطح بر ایجاد لایهی غشایی PEBA با استفاده از تصاویر SEM بررسی شد وغشای ساخته شده با دو لایه PEBAبا استفاده از گازهای CO2 و N2به صورت خالص و مخلوط مورد تست گذردهی قرار گرفت. نتایج گرفته شده از این غشا نشان دهندهی انتخابگری واقعی 10 برای 2CO/N2در فشار 3 بار بود


Article's English abstract:

Membrane processes are the one of processes for the removal of acid gases like CO2. In this research, composite multilayer membrane due to its high permeance was used for CO2 separation. To prepare the composite membrane, commercial nanofiter supports and PEBA selective layer copolymer due to its good performance in separation of acid gases, were used. The effect of surface morphology on formation of PEBA membrane layer was investigated by SEM images. And the prepared membrane with two layer of PEBA was evaluated by permeation tests with pure CO2 and N2 gases and mixture of them. Results showed that the CO 2/N2 real selectivity in 3 (bar) was 10.


کلید واژگان:
جداسازی غشایی، گازهای اسیدی، کوپلیمر PEBA، پایه ی نانوفیلتر پلیمری

English Keywords:
Membrane separation, Acid gases, PEBA copolymer, Polymeric nanofiter supports.

منابع:

English References:
[1] Y. Yampolskii and B. Freeman, Membrane Gas Separation. John Wiley & Sons Ltd, 2010. [2] B. Kraftschik, W. J. Koros, J. R. Johnson, and O. Karvan, “Dense flm polyimide membranes for aggressive sour gas feed separations,” Journal of Membrane Science, vol. 428, pp.608-619, 2013. [3] L. Liu, A. Chakma, and X. Feng, “A novel method of preparing ultrathin poly (ether block amide) membranes,” Journal of Membrane Science, vol. 235, pp. 43–52, 2004. [4] S. Armstrong, B. Freeman, A. Hiltner, and E. Baer, “Gas permeability of melt-processed poly (ether block amide) copolymers and the effects of orientation,” Polymer, vol. 53, no. 6, pp. 1383–1392, 2012. [5] J. H. Kim, S. Y. Ha, and Y. M. Lee, “Gas permeation of poly (amide-6-b-ethylene oxide) copolymer,” vol. 190 X. Ren, J. Ren, H. Li, S. Feng, and M.[6] Deng, “Poly (amide-6-b-ethylene oxide) multilayer composite membrane for carbon dioxide separation,” International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 8, pp. 111–120, 2012. [7] J. P. Sheth, J. Xu, and G. L. Wilkes, “Solid state structure–property behavior of semicrystalline poly(ether-block-amide) PEBAX® thermoplastic elastomers,” Polymer, vol. 44, no. 3, pp. 743–756, 2003. [8]R. W. Baker and K. Lokhandwala, “Natural Gas Processing with Membranes: An Overview,” Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 47, no. 7, pp. 2109–2121, 2008. [9]F. Hamad, K. C. Khulbe, and T. Matsuura, “Comparison of gas separation performance and morphology of homogeneous and composite PPO membranes,” Journal of Membrane Science, vol. 256, pp. 29–37, 2005. [10] L. Liu, a Chakma, and X. Feng, “Preparation of hollow fber poly(ether block amide)/polysulfone composite membranes for separation of carbon dioxide from nitrogen,” Chemical Engineering Journal, vol. 105, no. 1–2, pp. 43–51, Dec. 2004. [11] E. Drioli and L. Giorno, Membrane operations, 1st ed. Wiley-VCH, 2009. [12] M. Mulder, Basic principle of membrane technology. Kluwer Academic Publishers, 1996. [13] P. Ji, Y. Cao, X. Jie, M. Li, and Q. Yuan, “Impacts of coating condition on composite membrane performance for CO2 separation,” Separation and Purifcation Technology, vol. 71, pp. 160–167, 2010. [14] A. Car, C. Stropnik, W. Yave, and K.-V. Peinemann, “Pebax®/polyethylene glycol blend thin flm composite membranes for CO2 separation: Performance with mixed gases,” Separation and Purifcation Technology, vol. 62, no. 1, pp. 110–117, 2008. [15] Y. Yampolskii, I. Pinnau, and B. Freeman, Materials science of membranes for gas and vapor separation. John Wiley & Sons Ltd, 2006., no. February, pp. 179–193, 2001.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2459
تعداد دریافت فایل مقاله : 108