فهرست

اختراعات نانو فناوری و احراز شرط جدید بودن

نشریه: تابستان1393 - مقاله 6   صفحات :  109 تا 118مولفین:
سعید حبیبا: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
زهرا بهادری: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی


چکیده مقاله:

نانوفناوری یکی از چالشبرانگیزترین حوزهها در زمینه ثبت اختراعات در چند سال اخیر بوده است. عدم آشنایی حقوقدانان و کارشناسان ادارات ثبت اختراع در رابطه با وضع قوانین و یا بررسی اختراعات این حوزه باعث شده است برخی، اختراعات نانوفناوری را تنها نوعی کاهش اندازه اختراعات موجود بدانند و بنابراین احراز وصف جدید بودن را غیرممکن بدانند. در این مقاله به دنبال این هستیم تا ضمن معرفی اختراعات نانوفناوری و اثبات لزوم آشنایی کارشناسان با اختراعات این حوزه تعریف مناسبی را برای این اختراعات ارائه دهیم تا بتواند ملاکی برای تفکیک این اختراعات قرارگیرد. همچنین پس از آن به بررسی شرط جدید بودن در انواع مختلف اختراعات نانوفناوری میپردازیم تا ببینیم آیا واقعاً محدود به کاهش اندازهها با روشهای از پیش موجود هستند؟ و یا اگر در برخی موارد با کاهش اندازه محصولات قبلی روبرو میشویم باز هم امکان احراز شرط جدید بودن وجود دارد یا نه؟ در نهایت با بررسی این اختراعات به این نتیجه رسیدیم که حتی در مواردی هم که با کاهش اندازه اختراعات موجود روبرو هستیم بازهم شرط جدید بودن قابل احراز است


Article's English abstract:

Nanotechnology is one of the most challenging areas in the fild of patents in recent years. Unfamiliarity of lawyers and patent offie examiners with the fild, while regulating and examining the nanotechnology inventions, resulted in knowing these inventions as unpatentable ones and those of merely minimizing the size. In this paper we are studding the reality of nanotechnology inventions and proposing an appropriate defiition to be the one used in distinguishing such inventions and fially making the prior related art searches more easily. Finally we will study novelty in nanotechnology inventions and fid out whether there are just minimizing the size of existing products or not? Finally we found that even in the cases where there is a change in the size of an existing product, can still be Novel.


کلید واژگان:
نانوفناوری، ثبت اختراع، جدید بودن، طبقهبندی، دانش پیشین، شخص ماهر در رشته.

English Keywords:
Nanotechnology, Patent, Novelty, Classifiation, Prior Art, Person skilled in the art.

منابع:
[9] پی پول، چارلز،جی انسنر، فرانک، « مقدمهای بر نانوفناوری » ، ترجمه: تقوی .9 نیا، نیما، چ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 59 .(1389) [12]قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، ماده ،2 (مصوب.)1386 [13] حبیبا، سعید، « حقوق مالکیت صنعتی ،»2تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،. )1389( ،73 [14] جدی، سهیل، «نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فناوری زیستی،» پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر فرهاد ایران پور، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، . [19]صالحی ذهابی، جمال، « بررسی تطبیقی حق اختراع،» رساله اخذ مدرک دکتری، استاد راهنما: دکتر محمود عرفانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

English References:
[1] www.nano.gov/nanotech-101/what/defenition,1, (2013) Last Visited: 20.1.92. [2] WIPO, »Intellectual Property Handbook«, available at :< http://www.wipo.int/about-ip/en/ iprm/> Last Visited: 24.1.92. (2004) [3] Bawa, Raj, »Intellectual Property Rights in Nanotech –Lessons from Experiences Worldwide«, Nanotechnology Law and Business, 1, 31-50 (2007). [4] Kosugo, Tsutomu, »Nanotechnology at the JPO«, International Symposium on Nanotechnology and Patenting, European Patent Offce. 7(2004) [5] http://www.uspto.gov/patents/resources/ classifcation/class_977_nanotechnology_crossref_art_collection.jsp Patenting Nanotechnology: Exploring Challenges”, available at ?www.WIPO. int/wipo-magazine/en?, Last Visited: 18/11/91. [6] Esslinger, Alexander, »Patenting Nanotechnology Inventions in Europe«, Nanotech Law and Business, 4, p. 496, (2007). [7] Serrato, Ruben, Herman, Kirk and Duglas, Christophere, (2005), »The Nanotech Intellectual Property Landscape«, Nanotechnology Law and Business, Vol. 2, No. 2. [8] FretwellWilso, Robin, »Nanotechnology: the Challenges of Regulating Known Unknowns«, Journal of Law Medicine and Ethics, 705 (2006). [10] Muller, Nicole, »Should Research Tools Be Patentable «“, Tilburg University, Netherlands. [11] European Patent Convention, 60, (2008). [15] Gruys, Melissa, V. Munshi, Natasha, C. Dewett, Todd, »When Antecedents Diverge: Exploring Novelty and Value as Dimensions of Creativity«, Thinking Skills in Creativity, Vol. 6, and pp. 132- 137(2011). [16] Patenting Nanotechnology: Exploring Challenges”, available at ?www.WIPO.int/wipo-magazine/ en?,(2012) Last Visited: 18/11/91. [17] AIPPI, Year Book, (1995), available at: <www. aippi.org/download/commitees/126/RS126 English.pdf>, Last Visited: 18/1/92. [18]European Patent Offce, (2012), »Guidelines for Examination«, Available at: < http://www.epo.org/ law-practice/legal-texts/guidelines.html>, Last [20]Visited: 26.1.9220. www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/feedback_120530_2. pdf, 1 (2012), Last Visited: 18.1.92. [21] T 128/082, Available at: <http://www.epo.org/ law-practice/case-law-appeals/recent/t820128dx1. htm>, Last Visited: 8/1/92. [22] M. Troilo, Louis, »Patentability and Enforcement Issues Related to Nanotechnology Inventions«, Nanotechnology Law And Business, Vol. 2, No. 1, 38 (2005). [23] W 0006/02, Available at: <http://www.epo.org/lawpractice/case-law-appeals/recent/w020006du1. html>, Last Visited: 22/10/91. [24] Rsca, Mohan,(2011),"Patent Protection in the Field of Nanotechnology: the Position with Respect to the European Patent Offce”, available at: ?www. bukisa.com?, Last Visited: 14.1.92, 1 (2011). [25]Barpujari, Indrani, »The Patent Regime and Nanotechnology: Issues And Challenges«, Journal Of Intellectual Property Rights, Vol. 15, 206-213 , (2010). [26] T 0552/00, Available at :< http://www.epo.org/ law-practice/case-law-appeals/recent/t000552eu1. html>, Last Visited: 18/11/91. [27] T 1194/00, Available at: <http://www.epo.org/ law-practice/case-law-appeals/recent/t001194eu1. html>, Last Visited: 13/12/91. [28] Kaiser, Lona, Nanotechnology Patents -- Will Small-Scale Science Pose Big Challenges For Applicants And Patent Offce?, Available at: < http://www.lawjournalnews letters .com /issues/ ljn_patent/5_3/news/142796-1.html>, Last Visited: 5.11.91, ,( 2004).فایل مقاله
تعداد بازدید: 1960
تعداد دریافت فایل مقاله : 29