فهرست

ساختار کوکپذیر پلاسمونی بر پایه نانوذرات طلا

نشریه: تابستان1393 - مقاله 1   صفحات :  65 تا 67مولفین:
مرتضی علیزاده اسکویی: دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده لیزر و پلاسما
سیده مهری حمیدی: دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده لیزر و پلاسما
محمد مهدی طهرانچی: دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده لیزر و پلاسما


چکیده مقاله:

امروزه ساختارهای کوک پذیر و تنظیم پذیر پلاسمونی جهت کاربری در مخابرات نوری مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند. نانوذرات فلزی جهت دسترسی به این ساختارها مورد استفاده قرار می گیرند که تولید و مشخصه یابی این نانوذرات به کمک روش کندوسوز لیزری از فلز طلا در محیط مایع در این گزارش آمده است. تاثیر پارامترهای لیزر روی اندازه و پیک ِهای تشدید پلاسمونی حاصل از نانوذرات طلا بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر توانایی دسترسی به کوک پذیری و تنظیم پذیری با کمک نانوذرات طلا است


Article's English abstract:

Tunable and adjustable optical structure has been the subject of intense for telecommunication applications. We report an experimental study on the tunable surface Plasmon resonance of metal nanoparticles which prepared by laser ablation in liquids of gold plate. The effect of laser parameters on the size, distribution and also wavelength of surface Plasmon resonance of Au nanoparticles has been investigated. Our results show that the tunable and adjustable surface Plasmon resonance band could be achieved in each class of nanoparticles.


کلید واژگان:
نانوذرات طلا، کندوسوز لیزری در محیط مایع، ساختارهای کوک پذیر، تشدید پلاسمون سطحی

English Keywords:
Au nanoparticles, laser ablation in liquids, tunable structure, surface plasmon resonance

منابع:

English References:
[1] R. Beams, T. Lee, and H. Ding, “Surface Plasmon Polariton Standing Waves”, Nano Optics,14, 463 (2006). [2] A. J. Haes, C. L. Haynes, A. D. McFarland, G. C. Schantz, R. P. Van Duyne, and S. Zou, MRS Bulletin, 30, 368-374 (2005). [3] C. Loo, A. Lowery, N. Halas, J. West, and R. Drezek,”Optically Tunable Nanoparticle Contrast Agents for Early Cancer Detection: Model-Based Analysis of Gold Nanoshells”Nano Lett,5, 709-711 (2005). [4] S. M. Hamidi, M.M. Tehranchi, “Effect of magnetic annealing on magneto-optical properties of Ce YIG thin flms incorporating Gold nanoparticles”, J. Phys. D: Applied Phys. 44, 305003 (2011). [5] S. M. Hamidi, M. M. Tehranchi, “Cavity Enhanced Longitudinal Magneto-Optical Kerr effect in Magneto-Plasmonic Multilayers Consist of Ce: YIG thin flms incorporating Gold nanoparticles”, J. Superconductivity and novel magnetism, DOI 10.1007/s10948-012-1591-4 (2012).فایل مقاله
تعداد بازدید: 2106
تعداد دریافت فایل مقاله : 13