فهرست

محاسبه اندیس GA یالی برخی از نانولوله ها

نشریه: بهار 1393 - مقاله 6   صفحات :  55 تا 64مولفین:
محمد ساکی: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده ریاضی
علی ایرانمنش: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکاه تربیت مدرس
امید خرمالی: ، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس - گروه پژوهشی ریاضی و انفورماتیک


چکیده مقاله:

در این مقاله برای اولین بار اندیس اتصال پیوند اتم از نوع یالی را تعریف نموده و به محاسبه اندیس های اتصال پیوند اتم رأسی و یالی برای برخی از گراف های مسطح، نانولوله های ، و ایزومرهای مولکول اکتان اشاره می کنیم. در ادامه، بعضی از نتایج عملیات نموداری مربوط به اندیس های رأسی و یالی اتصال پیوند اتم ایزومرهای مولکول اکتان ارائه شده است.


Article's English abstract:

In this paper, for the first time, we define the version edge Atom-bond connectivity index and we refer to calculating the Atom-bond connectivity indexes of the vertex and edge for some flat graphs, ، nanotubes, and isomers of the octane molecule. In the following, some of the results of the graphite operations related to the vial profile of the bonding of the atomic isomers of the octane molecule are presented.


کلید واژگان:
اندیس GA راسی، اندیس GA یالی، نانولوله، گراف مولکولی، شبکه دو بعدی

English Keywords:
Atom-bond connectivity indices, Line graph, Chemical graph, Nanotube.

منابع:

English References:
[1] H .Wiener ,Structural determination of paraffn boiling points, J. Am. Chem. Soc., 69, (1947), 17-20. [2] D. Vuki?evi? and B. Furtula, Topological index based on the ratios of geometrical and arithmetical means of end-vertex degrees of edges, J. Math. Chem., 46, (2009), 1369?1376. [3] A. Iranmanesh and M. Zeraatkar, Computing GA index for some nanotubes, Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Communications, 4 (11), (2010), 1852-1855. [4] A. Iranmanesh and M. Zeraatkar, Computing GA index of HAC5C7 [p;q] and HAC5C6C7[p;q] nanotubes, Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Communications, 5(7), (2011) 790-792. [5] M. Ghorbani, GA index of TUC4C8(R) nanotube, Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Communications, 4(2), ( 2010), 261 – 263. [6] M. Ghorbani and M. Jalali, Computing a new topological index of nanostructures, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 4(4), (2009), 681–685. [7] A. Mahmiani, O. Khormali and A. Iranmanesh, On the edge versions of geometric-arthmetic index, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 7(2), (2012), 411-414.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1298
تعداد دریافت فایل مقاله : 17