فهرست

بکارگیری امواج اولتراسونیک در سنتز نانوپلیمرهای کئوردیناسیونی معدنی

نشریه: بهار 1393 - مقاله 5   صفحات :  39 تا 46مولفین:
لیدا هاشمی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده شیمی
علی مرسلی: دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه تربیت مدرس


چکیده مقاله:

در سالهای اخیر تلاش زیادی برای سنتز پلیمرهای کوئوردیناسیونی بر مبنای لیگاندهای آلی چند دندانه شده است. این مواد به دلیل داشتن خواص منحصر به فرد، کاربردهای زیادی در صنعت دارند. پلیمرهای کوئوردیناسیونی جدید از سرب)II( در ابعاد بالک )توده( و نانو با استفاده از روش گرادیان دمایی و به روش شاخه جانبی سنتز شده و با روش طیف سنجی IR و پایداری گرمایی آن ها توسط آنالیزهای وزن سنجی حرارتی و تجزیه گرمایی تفاضلی شناسایی و ساختار آنها توسط بلور نگاری پرتو-X تعیین شده است. نانوپلیمرهای کوئوردیناسیونی با دستگاه اولتراسونیک سنتز شدند و شکل ظاهری و مطالعات ساختاری آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی)SEM( و پراش اشعهX انجام گرفت. سونو شیمی از کارایی بالایی برای سنتز نانو پلیمرهای کئوردیناسیونی سرب)II( برخوردار بوده و تولید نانو ذرات با ابعاد 80- 30 نانومتر را میکند که به طبع در افزایش کارایی آنها در کاربردهای ویژه نظیر واكنش پذیری شیمیایی بالا و خواص کاتالیزوری نقش بسزایی را خواهد داشت


Article's English abstract:

In recent years many efforts to synthesize coordination polymers based on multi-dentate organic ligands have been done. Because of the unique properties of these materials, have many applications in industry. New coordination polymers of Pb (II) in bulk and nano sizes by using the temperature gradient method and branched tube have been synthesized. The coordination polymer was characterized by by X-ray diffraction and IR spectroscopy. The thermal stability of compound was studied by thermogravimetric and differential thermal analyses. The new nano coordination polymers that synthesized by ultrasonic, shape and structural studies characterized by scanning electron microscopy (SEM) and powder X-ray diffraction (PXRD), respectively


کلید واژگان:
نانوپلیمرهای کئوردیناسیونی، اولتراسونیک، SEM

English Keywords:
Nano coordination polymers, ultrasonic, SEM

منابع:

English References:
[1] J.-Y. Cheng, Y.-B. Dong, R.-Q. Huang, M.-D. Smith, Inorg. Chim. Acta., 358 (2005) 891. [2]C. Janiak, J. Chem. Soc. Dalton Trans., (2000) 3885. [3] Y.-B. Dong, M.D. Smith, R.C. Layland, H.-C. Zur Loye, Chem. Mater., 12 (2000) 1156. [4] E.C. Kesslen, W.B. Euler, Tetrahedron Lett., 36 (1995) 4725. [5] L. Aboutorabi and A. Morsali, Inorg. Chim. Acta., 363 (2010) 2506. [6] A. Aslani, A. Morsali, V. T. Yilmaz and C. Kazak, J of Mol. Struct., 929 (2009) 187. [7] M. J. S. Fard-Jahromi and A. Morsali, Ultrason. Sonochem., 17 (2010) 435. [8] G. Mahmoudi and A. Morsali, J of Coord. Chem., 61 (2008) 2787 [9] M. Y. Masoomi, G. Mahmoudi and A. Morsali, J of Coord. Chem., 63 (2010) 1186. [10] H. Sadeghzadeh and A. Morsali, J of Coord. Chem., 63 (2010) 713. [11] H. Sadeghzadeh and A. Morsali, Crystengcomm, 12 (2010) 370. [12] H. Sadeghzadeh, A. Morsali, V. T. Yilmaz and O. Buyukgungor, Ultrason. Sonochem., 17 (2010) 59.2. [13] H. Sadeghzadeh and A. Morsali, J of Coord. Chem., 63 (2010) 713. [14] L. Hashemi, A. Morsali, J of Coord. Chem., 64 (2011) 4088. [15] L. Hashemi, A. Morsali, J Inorg. Organomet. Polym., 22(2012) 272. [16] L. Hashemi, A. Morsali, JNS., 1 (2012) 89. [17] L. Hashemi, A. Tahmasian, A. Morsali, J. Abedini, JNS., 2 (2012) 163.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2210
تعداد دریافت فایل مقاله : 39