دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی اثر استیک اسید بر بازده سنتز نانوذراتTiO2 به روش سل-ژل و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی آن در تهیه سطوح خودتمیزشونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

زهرا سیار؛ جواد رهبر شهروزی؛ علی اکبر بابالو


2. بهینه سازی حذف یون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان در نمونه های حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

روح الله زارع دورابی؛ محمد جواد آقاگلی؛ علی ملکی؛ افسانه ملاحسینی


3. بررسی اثر پلاسمونیک گرافن در طراحی گیت‌های منطقی مبتنی بر موجبرهای نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

زهرا اعلائی؛ فاطمه صالحی


4. اثر غلظت کاتالیست بر تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات فسفید نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان فرهی؛ نفیسه معماریان


5. بررسی اثر اندازه نانو ذرات سوپرپارامغناطیسی Fe3O4 در میدان مغناطیسی متناوب بر روی سلول سرطانی ریه انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

زاهد زمردی خانی؛ محمدمهدی عطار؛ علیرضا جهانگیری؛ فرزان براتی


6. مطالعه خواص الکترونی نانو ورقه‌های کرباید سیلیسیم، کرباید ژرمانیوم و کرباید قلع با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی و تقریب های GGA, LDA و TB-mBJ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

جواد باعدی؛ محمد رضا بنام؛ زهرا برمکی ارجستان