کلیدواژه‌ها = نقاط کوانتومی
تعداد مقالات: 6
1. آماده سازی تک مرحله ای و شناسایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید و بررسی اثر تیواوره و آمونیا ( N,S ) بر ویژگی نوری نقاط کوانتومی سنتز شده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 48-54

احمد ضیاء شیرزاد؛ حکیمه زارع؛ زهرا شاهدی؛ فاطمه استواری؛ یوسف فضایلی


2. سنتز و بهبود ویژگی نورتابی نقاط کوانتومی هسته-پوسته CdTe/CdSe با استفاده از روش تابش امواج مایکروویو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-67

محیا نوزایی؛ مهدی مولایی؛ فرزاد فرهمندزاده؛ بهاره رمضانلو


4. بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-36

عفت عصار نوقابی؛ حسن اله داغی؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ جواد باعدی؛ بهروز ملکی


5. تهیه و بررسی خواص نوری نمونه نانوذرات کلوئیدی کربن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394

مرتضی ساسانی قمصری؛ اشکان مومنی بیدزرد؛ هیونگ هو پارک