کلیدواژه‌ها = طیف‌سنجی رامان
ساخت نانوذرات طلا و بررسی تاثیر تابش گاما بر روی خواص اپتیکی و ضریب تضعیف آنها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395

زهرا دهقانی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ محمدحسین مجلس آرا؛ مرضیه ندافان


کرنش تراکمی نانولوله های کربنی چندلایه درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394

عمار شاکر هادی العطار؛ رسول ملک فر؛ مرضیه ندافان