کلیدواژه‌ها = مغناطومقاومت ناهمسانگرد
اثر Co در مغناطو مقاومت نانوساختارهای Ni-Cu/Cu

دوره 6، شماره 3، مهر 1398

مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی