کلیدواژه‌ها = اکسیدروی
تولید و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی الیاف کامپوزیت ZnO/TiO_2 تزیین شده به نقره

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 104-109

محمد قایید؛ مصطفی فضلی؛ محمدحسین احسانی؛ ساناز علمداری


تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 146-152

فاطمه نصیری جهرودی؛ امید میرزایی؛ ساناز علمداری؛ محمدحسین مجلس آرا