نویسنده = سعید زینالی هریس
تعداد مقالات: 1
1. رسانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشکی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395

امین کاظمی بیدختی؛ سعید زینالی هریس؛ محمودرضا جعفری