نویسنده = اصغر کشت کار
تعداد مقالات: 1
1. بهبود جذب در نانو پوسته های فلزی کروی با استفاده از زیرلایه گرافنی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 319-327

حمیده نوری مهتاج؛ ساغر جارچی؛ اصغر کشت کار