نویسنده = روح اله عظیمی راد
تعداد مقالات: 1
1. خواص نورتابی تنگستات کادمیم CdWO4 سنتزشده به روش گرمابی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395

محمدتقی طورچی مقدم؛ محسن بابامرادی؛ روح اله عظیمی راد