نویسنده = محمد رضا رضاپور
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکول ها با استفاده از گرافین بر پایه ترانزیستور اثر میدان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395

هاله کردحقی؛ سعید شجاعی؛ محمد رضا رضاپور